Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ακολούθως παραθέτουμε μερικούς χρήσιμους συνδέσμους για περαιτέρω ενημέρωσή σας.

ALTE - Association of Language Testers in Europe

Council of Europe - Common European Framework of Reference for languages

KET- Key English Test

PET- Preliminary English Test

FCE- First Certificate in English

UCLES - University of Cambridge, Local Examinations Syndicate

IELTS - International English Language Testing System

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

TOEIC - Test of English for International Communication
 
close