traditional learning

Traditional learning

Το μοντέλο Traditional Learning μοιάζει αρκετά με αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι ακολουθείται «παραδοσιακά» στη διδασκαλία της αγγλικής σήμερα. Οι σπουδαστές που συμμετέχουν σε αυτό έχουν τη δυνατότητα (χρόνος και κόστος) να παρακολουθήσουν οργανωμένες συνεδρίες μαθημάτων σε φυσικές αίθουσες διδασκαλίας σε group ή ατομικά. Στα σχετικά προγράμματα σπουδών english4U η ανάγκη για παραδοσιακή διδασκαλία στη φυσική αίθουσα μειώνεται κατά 25% περίπου και η εκπαιδευτική διαδικασία συμπληρώνεται με πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-learning (English Discoveries). Το εκπαιδευτικό υλικό αυτό ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται στην αίθουσα, δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω εμπέδωση και εξάσκηση στον εκπαιδευόμενο σε ένα σύστημα το οποίο είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Άρα πέρα από την παραδοσιακή διδασκαλία στην αίθουσα ο εκπαιδευόμενος πολλαπλασιάζει τις δυνατότητές του για εκμάθηση και εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 
close