Επίπεδα μελέτης

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται τα επίπεδα της μεθόδου και η αντιστοιχία τους με το Common European Framework of Reference for languages που αποτελεί το σχετικό standard για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

English4U Levels Common European Framework
Elementary First Discoveries A1
Basic Basic 1 A2
Basic 2 B1
Basic 3
Intermediate Intermediate 1 B2
Intermediate 2
Intermediate 3
Advanced Advanced 1 C1
Advanced 2
Advanced 3


Επίσης στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η συσχέτιση της μεθόδου με άλλα διεθνή standards, έτσι όπως εκφράζονται από φορείς πιστοποίησης γνώσεων της αγγλικής γλώσσας.

English4U ALTE Council of Europe UCLES IELTS TOEFL TOEIC
Basic 1 Level 1 A2 KET 3.0 400/97 150
Basic 2 Level 1-2 A2-B1 KET/PET 3.5-4.0 450/133 350
Basic 3 Level 2 B1 PET 4.5 477/153 500
Intermediate 1 Level 3 B2 FCE 5.0 500/173 625
Intermediate 2 Level 3 B2 FCE 5.25 513/183 700
Intermediate 3 Level 3 B2 FCE 5.5 527/197 750
Advanced 1 Level 4 C1 CAE 6 550/213 800
Advanced 2 Level 4 C1 CAE 6.25 563/223 825
Advanced 3 Level 4 C1 CAE 6.5 577/233 850
 
close